Personen van Surinaamse Afkomst (PSA)

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren.

Een PSA gerechtigde (artikel 2 Wet PSA, S.B. 2014 no.8) is iedere persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die:

 1. In Suriname geboren is, met uitzondering van hen wier ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenlandse dienst of voor studie of enige nadere zaak tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die persoon;
 2. Niet in Suriname geboren is, maar ten minste één ouder heeft op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is;
 3. Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één grootouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is.

Gezinsleden:

 • De PSA gerechtigde die zijn/haar status activeert, kan een “PSA document voor gezinsleden” aanvragen voor zijn/haar wettige partner(Surinaams BW) indien deze zelf geen recht heeft op de status en/of voor elk van zijn/haar minderjarige (pleeg) kinderen die tot het gezin van de PSA behoren.
 • Een minderjarige kan recht hebben op de PSA status ingevolge de Wet PSA, terwijl de ouder/voogd dit recht zelf niet heeft. De ouder/voogd kan dan op basis van artikel 5 lid 5 van de Wet PSA als wettelijke vertegenwoordiger de PSA status voor de minderjarige activeren. Daarbij kan hij/zij,indien behorende tot het gezin waarvan de minderjarige deel van uitmaakt, zelf ook het PSA document voor gezinsleden aanvragen.

Hoewel het recht op de PSA status veel mensen toekomt is het aannemen van de status vrij. De activering van de PSA status kan aangevraagd worden via deze link.

 

 

PSA DOCUMENT AANVRAGEN EN DE PSA STATUS ACTIVEREN

Om het PSA document te kunnen aanvragen zult u het elektronisch aanvraagformulier (via de PC) dienen in te vullen en in te zenden, met de vereiste documenten/bewijzen die u daarbij heeft gevoegd.

Uw aanvraag kan helaas niet op een andere manier worden ingediend.

A. Belangrijke informatie ter voorbereiding van de aanvraag
U zal het volgende moeten verzamelen:

 1. Een recente, niet gebruikte, kleuren- of zwart-wit pasfoto (dezelfde kwaliteit als v/e paspoort);
 2. De vereiste documenten/bewijsstukken die voor uw persoonlijke aanvraag van toepassing zijn (zie verder Benodigde documenten/bewijsstukken).

Het aantal documenten/bewijsstukken kan variëren van min.4 tot max. 8.

Het kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Dit is geheel afhankelijk van het antwoord op vragen zoals:  Bent u zelf PSA gerechtigde; ontleent u het recht aan een PSA; bent u gehuwd of niet; betreft het een minderjarige.

Nadat u uw aanvraag heeft ingezonden, zal het niet mogelijk zijn om achteraf een document in te zenden.

Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen. In dat geval zult u gevraagd worden om een geheel nieuwe aanvraag in te zenden.

Voor informatie c.q. vragen kunt u mailen op psa.conza@foreignaffairs.gov.sr

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE TER VOORBEREIDING VAN DE AANVRAAG

STAPPEN

Om uw aanvraag succesvol te kunnen inzenden, wordt u geadviseerd om de volgende 9 stappen te ondernemen:

Stap 1: alle vereiste documenten verzamelen (zie de lijst Benodigde documenten etc.)
stap 2: de pasfoto en alle vereiste documenten (inclusief het betalingsbewijs)

*(separaat) scannen en op uw PC opslaan (zie opmerking)

stap 3: het formulier openen via de PSA website
stap 4: het formulier volledig invullen
stap 5: documenten die vereist zijn één voor één uploaden
stap 6: de verklaring goed doorlezen
stap 7: akkoord aanvinken
stap 8: controleer de door u ingevulde gegevens
stap 9:inzenden( submit)

* Opmerking:
Scan- en oplaad tips:
Gebruik voor het inscannen van uw pasfoto en overige documenten : JPG* te gebruiken.

In het PSA formulier is er maar 1 (één) oplaad knop voor elk soort document.
Documenten die uit meer dan 1 pagina bestaan dienen daarom als 1 (één) bestand/file in PDF op de PC gescand te worden.

Bijvoorbeeld een geboorteakte met een apostille a/d achterzijde.
De voor- en achterzijde van de geboorteakte (2 pagina’s) zult u moeten scannen als 1 (één) PDF bestand/file .

 • Als u een verplicht veld niet heeft ingevuld verschijnt er een rood sterretje.
 • U krijgt de optie om uw formulier uit te printen zodra uw aanvraag succesvol is ingezonden.
 • Op uw email adres ontvangt u uw trackingscode
Noot:

Het Consulaat van Suriname te Amsterdam kan u assistentie  verlenen om de elektronische aanvraag in te dienen consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr

! Het is zeer belangrijk dat u de lijst van vereiste documenten/bewijzen goed doorneemt om er zeker van te zijn dat u alle bijlagen zal kunnen toevoegen aan uw formulier.

Voor informatie c.q. vragen kunt u mailen op psa.conza@foreignaffairs.gov.sr

 

 

Benodigde Documenten / Bewijsstukken

In onderstaande lijst zult u kunnen nagaan welke documenten/bewijsstukken u nodig zal hebben:

Benodigde documenten/Bewijsstukken/pasfoto per formulier, per persoon

Wat heeft u nodig?

Omschrijving/Voorwaarden waaraan het document e.a. moet voldoen

Waarop moet u letten? 

1 (één)zwart-wit pasfoto of een kleuren pasfoto
 • Recente datum (goedgelijkend) en
 • Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit), niet gebruikte (gevouwen pasfotos).
 • pasfoto’s van heren met oorknopjes worden niet geaccepteerd.
 • pasfoto gemaakt met een mobiele telefoon( selfie) wordt niet geaccepteerd.
 • Pasfoto met groot reclame opschrift wordt niet geaccepteerd.
 • pasfoto inscannen in het programma JPG

 

De pasfoto  dient met het gezicht recht naar voren (frontaal) en zo dichtbij mogelijk gemaakt te zijn.

Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.

Let wel:

Hoofddeksels en zonnebrillen zijn niet toegestaan.

Een kopie van de personalia uit het geldige paspoort van de aanvrager

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia

 

Een  (gelegaliseerde) geboorteakte

a.   Personen die geboren zijn in Suriname dienen een geboorteakte uit Suriname in te dienen.

Een geboorte akte is (vooralsnog) verplicht gesteld om de Surinaamse afkomst te bepalen.

Indien men zelf niet beschikt over een geboorteakte uit Suriname dan bestaat de mogelijkheid dat men het aanvraagt via de familie in Suriname of via  een diplomatieke/consulaire vertegenwoordiging van Suriname.

b. Personen van Surinaamse afkomst behorende tot de categorie niet geboren in Suriname. De buitenlandse geboorteakte dient voorzien te zijn van een legalisatie/apostille.

Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld,is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.

Bewijs van betaalde leges voor het PSA document

 

Een kopie van het betalingsbewijs c.q. het bewijs van betaling per bank/overschrijving.

Hoe en waar u de leges kunt betalen staat verder in de tekst vermeld bij D. Betaling leges

Let wel: U dient de betaling te hebben verricht voordat u overgaat tot het invullen van het formulier.

Er is geen ideal optie. U ontvangt geen factuurachteraf.

Een bewijs van burgerlijke staat of internationaal uittreksel uitsluitend voor gehuwde personen die
als gezinslid aanspraak maken op de PSA status

Alleen van toepassing op personen die het recht op de PSA status ontlenen aan hun echtgenoot/echtgenote(Surinaams burgerlijk wetboek).

Het bewijs van burgerlijke staat of een internationaal uittreksel:

-dient te vermelden, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de partner en de datum van het huwelijk;
-mag niet ouder dan 3 maanden zijn
-dient voorzien te zijn van een apostille (legalisatie).

Indien het bewijs niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn.

Gelegaliseerd bewijs van Gezag/voogdijschap in geval van minderjarigen

 

Kopie  van de paspoortgegevens van de ouder/voogd/wettelijkvertegenwoordiger

Indien de aanvraag voor een minderjarige (jonger dan 18 jaar) wordt ingevuld door duidelijk geïdentificeerde ouder(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger mag een gelegaliseerd “Bewijs van gezag” over de minderjarige niet ontbreken.
Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extra documenten of bewijzen nodig zijn:

a. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de ouder(s): 

Een geboorteakte van 1 één ouder die in Suriname geboren is.

b. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de grootouder(s):

1. Een geboorteakte van 1 één grootouder die in Suriname geboren is en

2. De buitenlandse geboorteakte van de ouder in desbetreffende familierechtelijke betrekking.

 

 

 

 

 

Let wel: In geval b. dient men naast de eigen geboorteakte, nog 2 (twee) geboorteaktes te overleggen.

Noot: Buitenlandse geboorteaktes met apostille (legalisatie) en indien van toepassing een officiële vertaling naar het Nederlands of Engels.

 

Scan- en oplaad tips:

De pasfoto altijd opladen in een JPG bestand.
Voor documenten die uit 1 pagina bestaan a.u.b. ook JPG gebruiken.

In het PSA formulier is er maar 1 (één) oplaad knop voor elk soort document.

Documenten die uit meer dan 1 pagina bestaan dienen daarom als 1 (één) bestand/file in PDF op de PC gescand te worden.

Bijvoorbeeld een geboorteakte met een apostille a/d achterzijde.
De voor- en achterzijde van de geboorteakte (2 pagina’s) zult u moeten scannen als 1 (één) PDF bestand/file.

 

 

BETALING VOOR HET PSA DOCUMENT (LEGES)

Instructies

U wordt verzocht om de volgende aanwijzingen voor het verrichten van uw betaling te volgen en rekening te houden met de comptabele restricties.

 1. A.u.b. niet over te gaan tot het overmaken/overschrijven van de leges voordat u alle benodigde documenten ter beschikking heeft en gereed bent om het formulier in te vullen en in te zenden.
  Uw betaling moet bij voorkeur zo kort mogelijk voor het inzenden van de aanvraag hebben plaatsgevonden.
 2. Vermeld bij de bankbetaling :
  “Aanvraag PSA document” + uw voornaam en familienaam + land (woonplaats)
  Voorbeeld: “Aanvraag PSA document t.n.v. mevr. Perse N. Odig (Frans-Guyana)
 3. Print een kopie van het bewijs van betaling per bank/overschrijving, omdat u die zal moeten uploaden in uw aanvraagformulier (zie voorbereiding van de PSA aanvraag).

Leges
Voor het PSA document betaalt u aan leges:

Betreft uitgifte/verlenging Voor  aanvragers
buiten Europa
Voor aanvragers
in Europa
18 jaar en ouder  jonger dan 18 18 jaar en ouder  jonger dan 18
Uitgifte van het PSA document US$ 120 US$ 60 € 100 € 50
Verlenging v/h PSA document US$ 120 US$ 60 € 100 € 50
Vervanging v/e PSA document  i.v.m.   een in ongerede geraakt PSA document US$ 120 US$ 60 € 100 € 50

Wijze van betaling

De betaling voor het PSA document zal dienen te geschieden via de bank.

 • Personen die zich in Suriname bevinden kunnen de valuta betaling uitsluitend bij de Centrale Bank van Suriname verrichten. Hiervoor dient men eerst een storingsformulier af te halen bij het Onderdirectoraat Consulaire Zaken aan de Mr. Lim A Postraat 25.
 • Personen die zich in het buitenland bevinden worden gevraagd om de betaling te verrichten via de bankrekening van één van de Surinaamse missies (zie hieronder het overzicht). Als er geen diplomatieke/consulaire missie van Suriname is in het land waarin u woont, kies dan voor de dichtstbijzijnde Surinaamse missie.
!
 • Alle bankkosten zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Vergeet a.u.b. niet de verplichte vermelding te doen bij uw bankbetaling
 • Alleen betaalde aanvragen zullen in behandeling worden genomen
 • Bij afwijzing of annulering van een aanvraag zullen betaalde leges niet gerestitueerd worden.
 • U wordt verzocht dubbele betaling of verkeerde betaling te voorkomen. Restitutie zal in dat geval met aftrek van bankkosten voor uw rekening plaatsvinden. De verwerking kan minimaal 1 maand in beslag nemen.

 

VOORDELEN VAN HET PSA DOCUMENT

(Directe) Voordelen van het PSA document

Een persoon met een geldig PSA document:

 • Heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist;
 • Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien;
 • Heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden, doch uiterlijk binnen 12 maanden – in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.
 • Heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.

GELDIGHEIDSDUUR

Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met name de Onderdirecteur Consulaire Zaken. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure.

 

Vraag hier uw PSA aan.

 

 

Bron: gov.sr